معاون پژوهشی و اعضای هیأت علمی مرکز

pic

دکتر فریده ظفری زنگنه

دانشیار فیزیولوژی
pic

دکتر مینا نقی جعفرآبادی

دانشیار زنان و زایمان
pic

دکتر زهره حیدری

استادیار  ژنتیک پزشکی
pic

دکتر مرجان قائمی

استادیار  زنان و زایمان

گفتگو آنلاین