طرح‌های کوید-19

طرح‌های خاتمه یافته 19:

ردیف

عنوان طرح

1

بررسی تأثیر اپیدمی COVID-19 بر نتایج سیکل‌های کمک باروری شامل IUI ,IVF  و انتقال جنین

2

تبیین درک و تجربه کادر بهداشت و درمان از مراقبت‌های بارداری و زایمان در شرایط اپیدمی ویروس (مطالعه کیفی)

3

بررسی الگوی مصرف مکمل‌ها در بیماران مبتلا به ویروس کوید -19

4

بررسی و مقایسه خشونت خانگی بین دو گروه زنان نابارور و بارور مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی شهر تهران در شرایط قرنطینه ناشی از پاندمی کووید - 19

 

گفتگو آنلاین